Adatvédelmi nyilatkozat

Preambulum

A BIG DATA Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Big Data Kft.) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. A Big Data Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

A portál működéséhez, azon az érintett által végrehajtott intézkedésekhez, aktivitáshoz kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép, illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító adataival – adatkezelő rendszere külső beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez érintett a portál megnyitásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul. Harmadik fél természetes személy tulajdonát képező eszköz igénybevétele esetén az adatfelvétel jogszerűségéért a portál, illetve az arról elérhető szolgáltatások használója felel. Az érintettek által a portál, illetve a szolgáltatások eléréséhez, használatához igénybevett böngészők, egyéb szoftverek és eszközök adatrögzítése és kezelése a Big Data Kft. érdek- és felelősségi körén kívül történik, azokért adatkezelő nem vállal felelősséget.

Érintett tudomásul veszi, hogy a portál igénybevétele során rögzítésre kerülő naplóadatok a portál biztonságos működtetése, továbbfejlesztése, minőségbiztosítása, a Big Data Kft. és az érintettek jogos érdekeinek érvényesítése, az esetlegesen szükségessé váló hatósági adatszolgáltatások teljesítése, továbbá ügyfélstatisztikák készítése céljából felhasználhatók.

Az automatikusan felvett adatok egyéb személyes adatokkal, illetve más honlapok vagy szolgáltatások érintett általi igénybevételekor keletkező adatokkal – a jogszabály által előírt esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze.

A portál a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználók számítógépén egy vagy több adatcsomagot, cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó technikai állományt – telepíthet, amely(ek) révén azok böngészője egyedileg azonosítható lesz. A rendszer a cookie-kat csak egyes aloldalak megnyitása esetén küldi el a látogatók számítógépére, azok csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és a megnyitás időpontját rögzítik, további információt nem tárolnak.

A böngészők többségének menüsorában található „súgó” menüpont tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a cookie-kat letiltani.

Adatkezelő a személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célra nem használja fel. Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Fenti kitétel nem vonatkozik a jogszabály, bírósági ítélet, vagy más hatósági határozat, kötelező érvényű megkeresés alapján kötelező adattovábbításokra.

Adatkezelő a jelen nyilatkozatban meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben kezel adatokat. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a jelen nyilatkozatban meghatározott céloknak.

A Big Data Kft. az adatfelvétel és kezelés során tisztességesen és törvényesen jár el. Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz és kialakítja mindazon eljárásokat, amely a kezelt adatok – technika jelenlegi állása szerint ésszerűen elérhető – legmagasabb szintű biztonságát (az adatok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelmét) garantálja, illetve az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükséges.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő fizikai, adminisztratív és informatikai eszközökkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel, továbbá az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy az adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibák dokumentálásra kerüljenek.

A portál, a Big Data Kft. azt kiszolgáló informatikai rendszere, hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.